Onze visie

Leidraad tijdens ons werk

Onze visie

Ontdek hoe wij ons bij basisschool St. Theresia focussen op een goede relatie met onze leerlingen, een open houding, oog voor het individu en wederzijds respect.

 

De RKBS St. Theresia heeft als missie dat onze leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot gelukkige mensen die kunnen participeren in onze voortdurend veranderende samenleving.


Binnen onze school willen wij met wederzijds respect en openheid samen op pad met leerlingen, ouders en leerkrachten, om te komen tot een optimale ontwikkeling passend bij elke leerling. In onze samenwerking maken wij gebruik van elkaars talenten. Wij communiceren open en duidelijk naar elkaar, wat zorgt voor een veilige en vertrouwde omgeving.

In het onderwijs op onze school werken zowel leerlingen als leerkrachten samen en waar mogelijk groepsdoorbrekend. Leerlingen zijn mede-eigenaar van hun eigen leerproces, waarbij wij van en met elkaar leren door gebruik te maken van elkaars talenten en vaardigheden. Hierbij houden wij rekening met de kerndoelen, waarbij lessen afgestemd worden op de behoeften van leerlingen.


Onze school is een katholieke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.

Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor het individuele kind. Onze school staat open voor alle kinderen die aangemeld worden door hun ouders. Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passend vorm van vervolgonderwijs.

Voortdurend proberen wij ook de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren en volgt het team regelmatig scholingsbijeenkomsten. De identiteit van onze school krijgt vorm vanuit de verhouding school-samenleving en daarmee gepaard gaande ontwikkelingen, én door pedagogische en onderwijskundige keuzes die wij als school/stichting maken. Het strekt zich uit over drie met elkaar samenhangende domeinen: leren, leven en samenleven. De vormgeving van onze identiteit is een interactief–constructief proces, dat zich richt op communicatie tussen leerlingen, met een blik op tradities. Door leerlingen te laten ervaren wat verhalen van anderen met hun doen en hoe die verhalen hun eigen levensverhaal beïnvloeden. Daarbij staat centraal de wisselwerking tussen ‘wat vind ik zelf ’, en ‘wat betekent hetgeen ik vind voor het perspectief van samenleven met anderen”.

De levensbeschouwelijke identiteit van de scholen van Stichting Catent laat zich goed beschrijven aan de hand van de symboliek van een boom. De wortels (voeding), de stam (basis) en takken (vruchten) geven de identiteit vorm. Daarom is op alle scholen van Stichting Catent tegenwoordig een afbeelding van een boom te zien, waarmee leerlingen en medewerkers inzichtelijk maken wat zij verstaan onder identiteit.

Wij vinden het belangrijk om een gemeenschap te zijn en het leven met elkaar te delen.

  • Met elkaar – In de gezamenlijke vieringen komt goed tot uitdrukking dat wij één gemeenschap zijn.
  • Wij vinden het belangrijk dat onze school een veilige omgeving is voor leerlingen, leerkrachten en ouders/verzorgers. Wij werken met elkaar aan goede teamvorming. Dit komt tot uitdrukking in een positieve omgang met en waardering voor elkaar. Mede ook door de algemene schoolregels die gevisualiseerd zijn en zichtbaar in de school hangen.
  • Met ouders/verzorgers – De ouderbetrokkenheid is goed en ouders/verzorgers voelen zich ook betrokken. De hulp van ouders/verzorgers is onmisbaar voor de school.
  • Met de parochie – Wij onderhouden een goede band met de parochie. De pastoor komt in de klassen en er zijn enkele vieringen in de kerk; vaak met de pastoor.
  • Met het dorp/de buurt/samenleving – Het dorpsgemeenschap en de school kunnen op elkaar bouwen. Leerlingen leren o.a. middels burgerschapsvorming hoe belangrijk de band met de omgeving is.